O
 P
 Ć
 I
 N
 A

S V E T A  N E D E LJ A

19. listopada 2018. Naslovnica | Riječ Načelnika | Mapa Weba | Kontakt
O Općini
Statut Općine
ISO Certifikat
Misija, Vizija, Cilj
Socijalna skrb
Općinska uprava
Mjesni odbori
Prostorno planiranje
Gospodarstvo
Udruge
Gospodarenje otpadom
Proračun za 2015.
Izmjene i dopune Proračuna za 2015.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2015.g.
Proračun Općine Sveta Nedelja za 2016. godinu
Proračun Općine Sveta Nedelja za 2017. godinu
Proračun Općine Sveta Nedelja za 2018. godinu
PRISTUP INFORMACIJAMA
Obavijest naselja u 2008
REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SVETA NEDELJA

OBAVIJEST

Obavještavamo sve fizičke i pravne osobe, koje su obvezne uplaćivati porez i prirez na dohodak, sukladno članku 45. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, da u područje Općine Sveta Nedelja, sukladno članku 21. Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", broj 86/06. i 125/06. - ispravak) spadaju naselja:

CERE, ERŽIŠĆE, FRANČIĆI, JURAZINI, KRAJ DRAGE, MALI GOLJI, MALI TURINI, MARIĆI, MARKOCI, NEDEŠĆINA, PARADIŽ, RUŽIĆI, SANTALEZI, SNAŠIĆI, SVETI MARTIN, ŠTRMAC, ŠUMBER, VELI GOLJI, VELI TURINI, VREĆARI, ŽUPANIĆI.

Datum: 18.8.2008.
Poziv potencijalnim korisnicima za 2009.

Jedinstveni upravni odjel Općine Sveta Nedelja upućuje


POZIV

potencijalnim korisnicima Proračuna Općine Sveta Nedelja u 2009. godini


I

Pozivaju se potencijalni korisnici Proračuna Općine Sveta Nedelja u 2009. godini da najkasnije do 25. rujna 2008. godine dostave svoje obrazložene i dokumentirane Zahtjeve za uvrštenje u Proračun Općine Sveta Nedelja za 2009. godinu

Zahtjev iz stavka 1. ove točke, osim naziva, adrese, telefona, faksa, e-maila i žiro-računa korisnika mora sadržavati:

1. Kratak izvještaj o izvršenju programa rada korisnika za razdoblje siječanj - rujan 2008. godine, s procjenom izvršenja programa do kraja 2008. godine, te s financijskim izvještajem i procjenom financijskog poslovanja za iste periode, koji će sadržavati prikaz svih vrsta (izvora) prihoda i prikaz glavnih grupa izdataka u kunama.

2. Program(e) rada za 2009. godinu s prikazom glavnih aktivnosti, poslova i manifestacija, te s financijskim planom za 2009. godinu za svaki program posebno (ako ih ima više) koji će sadržavati:
a) prikaz svih izvora prihoda (vlastitih - prodaja roba, usluga, najamnine, članarine i drugi, iz proračuna jedinica lokalne samouprave, iz proračuna Županije, iz državnog proračuna, ostali izvori - sponzorstva i slično),
b) prikaz planiranih rashoda po glavnim grupama rashoda - sve u tekućim cijenama i kunama.

Udruge i drugi korisnici iz područja kulture, socijalne skrbi, zdravstva i druge, koji djeluju u Općini Sveta Nedelja, a sjedište imaju izvan područja Općine Sveta Nedelja, osim dokumentacije iz točaka 1. i 2. trebaju dostaviti obrazloženje svojih programa i podatke (popis s adresama) o svojim štićenicima (korisnicima) s područja Općine Sveta Nedelja, akt o registraciji - i fotokopiju toga akta.


II

Zahtjevi pripremljeni u skladu s ovim Pozivom dostavljaju se na adresu:
Općina Sveta Nedelja, Jedinstveni upravni odjel, 52231 Nedešćina, Nedešćina 103,
P.P. 10 (s naznakom "Zahtjev za uvrštenje u Proračun").

Nepotpuni zahtjevi ni zahtjevi koji ne budu dostavljeni u roku navedenom u ovom Pozivu, neće se razmatrati niti uvrstiti u Proračun Općine Sveta Nedelja za 2009. godinu.

Datum: 18.8.2008.
Priznanja 2008

REPUBLIKA HRVATSKA, ISTARSKA ŽUPANIJA, OPĆINA SVETA NEDELJA daje sljedeću


OBAVIJEST

Komisija za dodjelu priznanja Općine Sveta Nedelja sukladno odredbama Odluke o priznanjima Općine Nedešćina ("Službene novine Grada Labina i Općina Kršan, Nedešćina, Pićan i Raša", broj 7/95.) na sjednici održanoj dana 11. kolovoza 2008. godine pokrenula je postupak za dodjelu priznanja Općine Sveta Nedelja u 2008. godini, otvorivši rok za podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja.

Priznanje Općine Sveta Nedelja dodjeljuje se pojedincima, društvima, javnim i drugim ustanovama, jedinicama lokalne samouprave i uprave, državnim tijelima i drugim institucijama i službama, sa ili van područja Općine, kao i stranim državljanima, udrugama, ili institucijama za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine, a posebice za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja prirodnog okoliša i drugih javnih djelatnosti, te poticanja aktivnosti koje su tome usmjerene.

Godišnje se dodjeljuje u pravilu najviše 5 priznanja.

Priznanje Općine pojedincu može se dodijeliti i posthumno, kada se uručuje članovima uže obitelji.

Prijedlozi za dodjelu priznanja Općine Sveta Nedelja dostavljaju se Komisiji za dodjelu priznanja Općine Sveta Nedelja u pismenoj formi, obrazloženi a po potrebi i dokumentirani.

Rok za podnošenje prijedloga otvoren je od 13. kolovoza pa do zaključno 12. rujna 2008. godine.

Datum: 18.8.2008.
Savjet mladih - javni poziv

Na temelju članka 50. Statuta Općine Sveta Nedelja ("Službene novine Općine Sveta Nedelja", broj 5/01. i 2/07.) i članka 5. stavka 1. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Sveta Nedelja ("Službene novine Općine Sveta Nedelja", broj 3/08.), Općinsko poglavarstvo Općine Sveta Nedelja na sjednici od 18. lipnja 2008. godine raspisuje


JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA/KANDIDATKINJA ZA ćLANOVE SAVJETA MLADIH OPĆINE SVETA NEDELJA

Savjet mladih Općine Sveta Nedelja, kao savjetodavno tijelo Općinskog vijeća, osnovano je u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život Općine Sveta Nedelja.

Za članove Savjeta mladih Općine Sveta Nedelja mogu se birati osobe u dobi od 15 do 29 godina s prebivalištem na području Općine Sveta Nedelja.

Savjet mladih Općine Sveta Nedelja ima 5 članova, čiji mandat traje dvije godine.

Pravo predlaganja kandidata/kandidatkinja za članove Savjeta imaju udruge mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća, studentski zborovi, te drugi registrirani oblici organiziranja mladih sa sjedištem na području Općine Sveta Nedelja.

Prilikom odabira kandidata/kandidatkinja za člana Savjeta mladih Općine Sveta Nedelja, predlagatelj je dužan, u skladu sa člankom 8. stavkom 1. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Sveta Nedelja ("Službene novine Općine Sveta Nedelja", broj 3/08.), uzeti u obzir kandidate/kandidatkinje koji svojim dosadašnjim radom uživaju ugled u društvu, te se ističu moralnim radnim i civilizacijskim vrijednostima.

Predlagatelj je dužan svoj prijedlog obrazložiti i u pisanom obliku dostaviti ga Općinskom poglavarstvu Općine Sveta Nedelja, u roku od 30 dana od dana objave Javnog poziva (do 27.8.2008. godine) (s naznakom: "za Savjet mladih").

Prijedlog kandidata, uz obrazloženje, mora sadržavati: ime i prezime kandidata, datum i godinu rođenja, prebivalište, te mora biti ovjeren pečatom i potpisom ovlaštene osobe predlagatelja.

Prijedlogu je potrebno priložiti životopis, okvirni prijedlog programa rada, presliku domovnice i potvrdu o prebivalištu kandidata, te izvod iz registra udruga ne stariji od 6 mjeseci ili potvrdu o posljednjem upisu u sudski registar (za ustanove) ili drugi registar, odnosno odgovarajući dokaz.

Datum: 18.8.2008.
Program ukupnog razvoja
Općina Sveta Nedelja pristupila je izradi Programa ukupnog razvoja Općine Sveta Nedelja 2008. - 2014. godine.
Detalje vezano za Program ukupnog razvoja možete pogledati na stranicama pod Gospodarstvo.

PROJEKT UKUPNOG RAZVOJA 2008 - 2014
Obrazac za prijavu projekata za PUR - Sv. Nedelja
Datum: 1.4.2008.
 
 Novosti
 Pitanja, prijedlozi i primjedbe
 Galerija slika
 E-razglednice
» Anketa
Nema aktivne ankete
Izbori
Izbori
PUR
ISO
Anketa
Savjetovanje
Naslovnica | Riječ Načelnika | Mapa Weba | Kontakt
Copyright 2006 Općina Sveta Nedelja

Powered by Sigma-Elektronik d.o.o.