Novosti

24.3.2023.

Najava 15. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja - 29. ožujka 2023. godine u 18,00 sati

Vezani dokumenti
Tip Naziv Opis
Poziv za 15. redovnu sjednicu Općinskog vijeća
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja javne usluge komunalnog otpada TD 1. MAJ d.o.o. Labin za 2022. godinu
Izvješće o radu Općinske načelnice Općine Sveta Nedelja za razdoblje 1. srpanj - 31. prosinac 2022. godine
Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2022. godinu
Prijedlog Izvršenja Programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu
Prijedlog Izvršenja Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i građevina javne namjene za 2022. godinu
Prijedlog Izvršenja Programa izrade dokumenata prostornog uređenja i ostalih pratećih dokumenata za 2022. godinu
Prijedlog Izvršenja Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
Prijedlog Izvršenja Programa poticanja razvoja malog gospodarstva za 2022. godinu
Prijedlog Izvršenja Programa javnih potreba u sportu Općine Sveta Nedelja za 2022. godinu
Prijedlog Izvršenja Socijalnog programa Općine Sveta Nedelja za 2022. godinu
Prijedlog Odluke o donošenju Akcijskog plana energetski održivog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP) Općine Sveta Nedelja
SECAP
Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Sveta Nedelja za 2023. godinu
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Sveta Nedelja
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća Općinske načelnice o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu
Prijedlog Odluke o dodjeli pomoći za uskrsne blagdane

22.3.2023.

Akti sa 14. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja održane 1. ožujka 2023. godine


17.3.2023.

Javni poziv za uvid u elaborat izvedenog stanja dionica javnih cesta LC 50123 i LC 50127 k.o. Santalezi

Vezani dokumenti
Tip Naziv Opis
Javni poziv

17.3.2023.

JAVNI NATJEČAJ - zapošljavaju se viši referent za prostorno uređenje i gradnju i komunalni redar

Općina Sveta Nedelja raspisala je Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveta Nedelja, na radna mjesta višeg referenta za prostorno uređenje i gradnju (1 izvršitelj/ica), na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca, te referenta komunalnog redara (1 izvršitelj), na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

Na poveznici se nalazi tekst javnog natječaja te opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti i iz kojeg područja, odnosno pravni i drugi izvori pripremanja kandidata za provjeru znanja i sposobnosti.
Javni natječaj objavljen je u Narodnim novinama br. 31/23. od 17. ožujka 2023. godine.


Prijave na javni natječaj s prilozima podnose do zaključno 29. ožujka 2023. godine.


16.3.2023.

Obavijest o provedbi deratizacije

Vezani dokumenti
Tip Naziv Opis
Obavijest

6.3.2023.

Obavijest o Savjetovanju s javnošću: Prijedlog Cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada

Savjetavanju možete pristupiti putem poveznice https://prvimaj.hr/?p=18662


2.3.2023.

IZVJEŠĆE SA 14. REDOVNE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SVETA NEDELJA

U srijedu, 1. ožujka 2023. godine, u multifunkcionalnoj dvorani Društvenog doma „Poldrugo Valentin“ Nedešćina, s početkom u 18:00 sati održana je 14. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja na kojoj je prisustvovalo jedanaest vijećnika.

Dnevni red obuhvaćao je devet točaka i sve točke su jednoglasno usvojene.

Odlukom  o  pokretanju  postupka  stavljanja  izvan  snage  Urbanističkog  plana uređenja UPU 9 Gospodarske zone proizvodne namjene - I2 Nedešćina I, Odlukom o  pokretanju  postupka  stavljanja  izvan  snage  Urbanističkog  plana uređenja UPU 10 Gospodarske zone proizvodne namjene - I2 Nedešćina II i Odlukom  o  izradi  VIII.  Izmjena i   dopuna  Prostornog  plana  uređenja  Općine Sveta Nedelja stavaraju se planske pretpostavke za neposrednu realizaciju – temeljem odredbi Prostornog plana uređenja Općine Sveta Nedelja, izdvojenog građevinskog područja gospodarske proizvodne namjene – Radne zone Nedešćina uključivši i projekte gradnje sunčanih elektrana.

Odlukom  o  uređenju  prometa  na  području  Općine  Sveta  Nedelja uređuju se promet na području jedinice lokalne samouprave, uz prethodnu suglasnost Ministarstva za unutarnje poslove, na način da se određuju ceste s prednošću prolaska, dvosmjerni, odnosno jednosmjerni promet, sustav tehničkog uređenja prometa i upravljanje prometom putem elektroničkih sustava i video nadzora, ograničenja brzine kretanja vozila, promet pješaka, biciklista, vozača mopeda, turističkog vlaka i zaprežnih vozila, gonjenja i vođenja stoke, parkirališnih površina i načina parkiranja, zabrana parkiranja i mjesta ograničenog parkiranja, zona smirenog prometa, blokiranja autobusa, teretnih automobila, priključnih vozila i radnih strojeva na mjestima koja nisu namijenjena za parkiranje tih vrsta vozila i način deblokade tih vozila, postavljanja i održavanja zaštitnih ograda za pješake na opasnim mjestima, pješačkih zona, sigurnih pravca za kretanje školske djece, posebnih tehničkih mjera za sigurnost pješaka i biciklista u blizini obrazovnih, zdravstvenih i drugih ustanova, igrališta, i slično, uklanjanja dotrajalih, oštećenih i napuštenih vozila, površina na kojima će se obavljati test vožnje, terenske vožnje, vožnje izvan kolnika, enduro i promidžbene vožnje, uvjete prometovanja vozila opskrbe u zonama smirenog prometa i pješačkim zonama i ostalih uvjeta odvijanja prometa.

Ostalim odlukama raspoređena su godišnja novčana sredstva za rad političkih stranaka i članova izabranih sa liste grupe birača u iznosu od 5.653,99 eura za 2023. godinu, prihvaćena je Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području općine Sveta Nedelja za 2022. godinu, donesen je Plan  djelovanja  u  području  prirodnih  nepogoda za 2023. godinu za područje Općine Sveta Nedelja, te je osnovano Povjerenstvo za uvođenje u posjed     poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Sveta Nedelja. 


2.3.2023.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za financiranje radova održavanja šumskih cesta u šumama malih posjednica za 2023. godinu

Vezani dokumenti
Tip Naziv Opis
Javni poziv

23.2.2023.

Najava 14. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja - srijeda, 1. ožujka 2023. godine u 18,00 sati


21.2.2023.

Obavijest o objavljenoj odluci o dodjeli financijskih sredstava - potpora za programske sadržaje medija u 2023. godini


Na temelju članka 8. Pravilnika o financiranju programskih sadržaja medija Općine Sveta Nedelja („Službene novine Općine Sveta Nedelja “ 4/22. i 3/23.) i po raspisanom Javnom natječaju za financiranje programskih sadržaja medija u 2023. godini, oznake KLASA: 024-03/23-01/001, URBROJ: 2163-32-02-23-15 od 26. siječnja 2023. godine, Općinska načelnica Općine Sveta Nedelja donosi Odluku o dodjeli financijskih sredstava - potpora za programske sadržaje medija u 2023. godini.


Utvrđuje se da je Povjerenstvo za dodjelu financijskih sredstava medijima po provedenom postupku Javnog natječaja za financiranje programskih sadržaja medija u 2023. godini, oznake KLASA: 024-03/23-01/002, URBROJ: 2163-32-02-23-9 od 09. veljače 2023. godine (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), sukladno kriterijima propisanim Pravilnikom o financiranju programskih sadržaja medija Općine Sveta Nedelja („Službene novine Općine Sveta Nedjelja “ 4/22. i 3/23.), na sjednici održanoj 15. veljače 2023. godine, razmotrilo i ocijenilo prijave koje su ispunile formalne uvjete Javnog natječaja te dostavilo prijedlog radi donošenja konačne odluke o dodjeli financijskih sredstava.


Odluka se nalazi u nastavku.Općina Sveta Nedelja

  • Nedešćina 103
    52231 Nedešćina
  • Telefon: 052 865-631, 052 865-008
  • Fax: 052 865-600
  • Email: info@sv-nedelja.hr
ISO certifikat Općine Sveta Nedelja