Novosti

14.9.2022.

Poziv učenicima i studentima stipendistima Općine Sveta Nedelja

Pozivaju se svi učenici i studenti koji sa Općinom Sveta Nedelja imaju potpisani Ugovor o stipendiranju da, sukladno članku 16. Pravilnika o kriterijima za dodjelu stipendija učenicima i studentima Općine Sveta Nedelja („Službene novine Općine Sveta Nedelja“ broj 17/18. i 15/22) dostave pravovremeno Općini Sveta Nedelja potvrdu o upisu u naredni razred / studijsku godinu.

Učenici su navedenu potvrdu dužni dostaviti najkasnije do 30. rujna, a studenti najkasnije do 31. listopada 2022. godine, sve u cilju nastavka isplate stipendija za novu školsku/studijsku 2022./2023. godinu.


14.9.2022.

Obavijest - nagradne stipendije

Obavještavaju se učenici i studenti, stipendisti Općine Sveta Nedelja, da će Općina Sveta Nedelja izrazito uspješnim učenicima i studentima isplaćivati nagradne stipendije.

Pravo na jednokratnu nagradu (nagradnu stipendiju) u visini jedne mjesečne stipendije imaju:

-        učenici s prosječnom ocjenom  4,60 i više

-        studenti s prosječnom ocjenom 4,00 i više.

Mole se učenici i studenti da podnesu Zahtjev za isplatu nagradne stipendije, sa pripadajućom dokumentacijom o postignutoj ocjeni i to učenici najkasnije do 30. rujna 2022. godine, a studenti najkasnije do 31. listopada 2022. godine.


13.9.2022.

Obavijest o područjima bez napajanja električnom energijom

Na području Nedešćine, te Šumbera i Balarini  bit će prekid napajanja električnom energijom dana 14.9.2022. godine od 08:00 do 10:30 sati. 9.9.2022.

Besplatna prehrana u osnovnoj školi za školsku 2022/2023. godinu

Pravo na besplatnu prehranu u osnovnoj školi može ostvariti:

-       -  korisnik Socijalnog programa Općine Sveta Nedelja

-        - roditelj troje ili više djece.

Zahtjevi za ostvarivanje prava na besplatnu prehranu nalaze se u prilogu obavijesti.

Ako zahtjev podnosi korisnik Socijalnog programa, zahtjevu se prilaže preslik rodnog lista djeteta, preslik osobne iskaznice roditelja podnositelja zahtjeva i original potvrde o upisu djeteta.

 

Ako zahtjev podnosi roditelj troje ili više djece, zahtjevu se prilaže preslik rodnog lista za troje ili više djece, preslik osobne iskaznice i original potvrde o upisu djeteta.

 

Potpisani zahtjevi sa prilozima mogu se dostaviti poštom ili osobno, na adresu Općina Sveta Nedelja, Nedešćina 103, 52231 Nedešćina.


9.9.2022.

Najava 11. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja - srijeda, 14. rujna 2022. godine u 18:00 sati

Vezani dokumenti
Tip Naziv Opis
Izvješće o radu Općinske načelnice Općine Sveta Nedelja za radoblje 1. siječanj - 30. lipanj 2022. godine
Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2022. godinu
Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2022. godinu
Prijedlog Izmjena i dopuna Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i građevina javne namjene za 2022. godinu
Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
Prijedlog Izmjena i dopuna Programa poticanja razvoja malog gospodarstva za 2022. godinu
Prijedlog Izmjena i dopuna Programa izrade dokumenata prostornog uređenja i ostalih pratećih dokumenata za 2022. godinu
Prijedlog Izmjena i dopuna Socijalnog programa Općine Sveta Nedelja za 2022. godinu
Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Općine Sveta Nedelja za 2022. godinu
Prijedlog Odluke o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti - obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Sveta Nedelja
Prijedlog Odluke o imenovanju članova Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga
Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Sveta Nedelja
Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Sveta Nedelja
Poziv za 11. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja

1.9.2022.

Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveta Nedelja

Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19 – u nastavku teksta ZSN), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveta Nedelja, raspisuje Javni natječaj za  prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveta Nedelja, na radna mjesta: Viši savjetnik za gospodarstvo, razvoj, financije i EU projekte (1 izvršitelj/ica), na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca, Viši referent za prostorno uređenje i gradnju (1 izvršitelj/ica), na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca, i Referent za financije i računovodstvo – vježbenik, (1 izvršitelj/ica), na određeno vrijeme, u trajanju vježbeničkog staža od 12 mjeseci, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

U privitku se nalazi tekst javnog natječaja te opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti i iz kojeg područja, odnosno pravni i drugi izvori pripremanja kandidata za provjeru znanja i sposobnosti.

Javni natječaj objavljen je u Narodnim novinama br. 100/2022. od 31. kolovoza 2022. godine. Prijave na javni natječaj s prilozima podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“. 

Vezani dokumenti
Tip Naziv Opis
Javni natječaj
Opis poslova

29.8.2022.

OBAVIJEST - JAVNI POZIV ZA PRIJAVU ŠTETE U POLJOPRIVREDI UZROKOVANE SUŠOM

Zbog izuzetno nepovoljne hidrološke situacije te dugog razdoblja bez padalina, što je prouzročilo dugotrajnu sušu i na području Općine Sveta Nedelja, pokrenut je postupak za utvrđivanje  postojanja  uvjeta  za  proglašenje  prirodne  nepogode  na  području Općine Sveta Nedelja uzrokovane sušom u 2022. Godini.

Stoga, a radi utvrđivanja preliminarne štete od suše koja je osnov za utvrđivanje postojanja uvjeta za proglašenje prirodne nepogode u smislu odredbe članka 3. stavka 4.   Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (“Narodne novine”, broj 16/19), pozivaju se svi oštećenici - poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednika da prijave štete koje  su  pretrpjeli  na poljoprivrednom zemljištu upisanom u ARKOD na području Općine Sveta Nedelja i/ili primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, a koja je uzrokovana dugotrajnom sušom u 2022. godini.

Štete  se  prijavljuju  na  propisanom  obrascu – Obrazac PN,  a  prijaviti  se  mogu  do zaključno 8. rujna 2022. godine.

Javni poziv i Obrazac PN možete pronaći na poveznici 

https://www.sv-nedelja.hr/Natjecaji

24.8.2022.

Otvoreno je savjetovanje o objavljenom Nacrtu Akcijskog plana Općine Sveta Nedelja za razdoblje od 2022. do 2025. godine

Poziva   se   javnost   na   savjetovanje  o  objavljenom  Nacrtu  Akcijskog  plana  Općine Sveta  Nedelja za razdoblje od 2022. do 2025. godine kojeg je izradilo Trgovačko društvo IDEO PLAN za savjetovanje, poslovne usluge, turistička agencija i usluge u nautičkom turizmu, sa sjedištem u Puli, Mletačka  - Via Venezia 12.  

Savjetovanje  o  Nacrtu Akcijskog plana Općine Sveta Nedelja za razdoblje od 2022. do 2025. godine  provodi se obzirom da se radi o planskom dokumentu kojim se utječe na interese građana i pravnih osoba, a u cilju upoznavanja javnosti  s  Nacrtom  navedenog Akcijskog plana, prikupljanja povratnih informacija od javnosti te podizanja razine razumijevanja i prihvaćanja predloženog općeg akta.

Savjetovanje s javnošću o objavljenom Nacrtu Akcijskog plana Općine Sveta Nedelja za razdoblje  od 2022. do 2025. godine provest će se u trajanju od 30 dana i to u razdoblju od 25. kolovoza 2022. godine do 23. rujna 2022. godine.

Više možete pronaći ovdje.


2.8.2022.

Akti sa 10. redovne sjednice Općinskog vijeća održane 19. srpnja 2022. godine


Općina Sveta Nedelja

  • Nedešćina 103
    52231 Nedešćina
  • Telefon: 052 865-631, 052 865-008
  • Fax: 052 865-600
  • Email: info@sv-nedelja.hr
ISO certifikat Općine Sveta Nedelja