Općina Sveta Nedelja

Dopune i izmjene socijalnog programa

Na temelju članka 35. stavak 1. točka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i upravi ("Narodne novine", broj 33/01.), članka 7. stavak 12. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", broj 73/97, 27/01, 59/01. i 82/01.), članka 29. Statuta Općine Sveta Nedelja ("Službene novine Općine Sveta Nedelja 5/01.) Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja na sjednici održanoj dana 20. prosinca 2004. godine, donosi


DOPUNE I IZMJENE SOCIJALNOG PROGRAMA
OPĆINE SVETA NEDELJA


Članak 1.


članak 11. Socijalnog programa mijenja se i glasi:

Uvjet prihoda ispunjava korisnik s prihodom:

 • samac do 1.400,00 kuna mjesečno
 • dvočlana obitelj do 1.800,00 kuna mjesečno
 • tročlana obitelj do 2.400,00 kuna mjesečno
 • četveročlana obitelj do 2.800,00 kuna mjesečno.
 • Ako obitelj ima više od 4 člana cenzus prihoda se za svakog člana povećava za 300,00 kn.

  Prihod iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se temeljem prosječnih mjesečnih primanja ostvarenih u posljednja tri mjeseca, koja prethode mjesecu podnošenja zahtjeva.

  U prihode iz stavka 1. ovog članka ne uračunava se pomoć za podmirenje troškova stanovanja, novčana naknada za tjelesno oštećenje, doplatak za pomoć i njegu, ortopedski dodatak, osobna invalidnina, a iznos prihoda umanjuje se za iznos koji na temelju propisa o obiteljskim odnosima član obitelji plaća za uzdržavanje osobe koja nije član obitelji.

  Članak 2.


  članak 26. mijenja se i glasi:

  Pravo na pomoć za podmirenje troškova utroška električne energije može ostvariti korisnik iz članka 23. ovog Programa mjesečno u visini kako slijedi:

 • samac 50,00 kuna mjesečno
 • dvočlana obitelj 75,00 kuna mjesečno
 • tročlana obitelj i više članova 100,00 kuna mjesečno
 • Članak 3.


  članak 27. mijenja se glasi:

  Pravo na pomoć za podmirenje troškova utroška vode može ostvariti korisnik iz članka 23. ovog Programa, i to ako se radi o:

 • samcu - do 3 m3 vode mjesečno
 • dvočlanoj obitelji - do 5 m3 vode mjesečno
 • tročlanoj obitelji - do 7 m3 vode mjesečno
 • za svakog daljnjeg člana - po 2 m3 vode.
 • Korisnici koji koriste vodu prema mjesnim prilikama ostvaruju pravo na pomoć za plaćanje troškova dopreme vode u navedenim količinama.

  Članak 4.


  Ove Izmjene i dopune Socijalnog programa stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjuju se od 01. siječnja 2005. godine.

  Članak 5.


  Ove Izmjene i dopune Socijalnog programa objavit će se u "Službenim novinama Općine Sveta Nedelja".


    KLASA: 021-05/04-01/6
    UR. BROJ: 2144/03-01-04-10
    Nedešćina, 20. prosinca 2004.

  OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA NEDELJA


  PREDSJEDNIK
  Općinskog vijeća
  Severino Franković, v.r.

  Općina Sveta Nedelja

  • Nedešćina 103
   52231 Nedešćina
  • Telefon: 052 865-631, 052 865-008
  • Fax: 052 865-600
  • Email: info@sv-nedelja.hr